Szabályzat:

1. Általános tudnivalók és részvételi feltételek

1.1 A dutchhome.hu (”Rajongói oldal”) szervezett nyereményjáték (”Játék”) szervezője DUTCH HOME KFT.  (székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 4/B. 9.emelet 908.) (”Szervező”). 

1.2 Szervező a Játékot a Rajongói oldalon meghirdetett posztban (”Poszt”) teszi közzé.

1.2.1 A Játékos kommentben teljesíti a dutchhome.hu oldalon kiírt feladatot. A Játékos csak abban az esetben lehet esélyes a nyereményre, amennyiben helyesen válaszol a feltett kérdésre vagy a kiírt feladatot hiánytalanul teljesítette.

A válaszok érvényességének és helyességének ellenőrzésére és eldöntésére Kiíró jogosult.

1.2.2 A Szervező által közzétett posztban a Szervező egy kérdést tesz fel, a Pályázatot ennek a posztnak a hozzászólásai között kell a Játékosnak megválaszolni, hogy részt vehessen a játékban.

Poszt szövege:

🔥Dutch Home Lakberendezés Stúdió NYEREMÉNYJÁTÉK🔥

Hamarosan megnyitjuk az új bemutatótermünket az Arena Mall-ban. A nyitási kedvezményekkel és egyéb programokkal várunk titeket. Továbbá 1db 30.000 Ft értékű Dutch Home vásárlási utalványt sorsolunk ki nyereményjátékunk keretében! 

Szeretnéd megnyerni az 1db 30.000 Ft értékű Dutch Home vásárlási utalványt?
Ha igen, nincs más dolgod, mint részt venni a nyereményjátékunkban!

A részvételhez az alábbi teendőket kell elvégezned:

✅Likeold a Dutch Home Lakberendezés Stúdió Facebook oldalát

✅Írd meg meg kommentben, hogy hányadik üzletünk fog megnyílni az Arena Mall-ban. 

✅Oszd meg a posztot!

Ilyen egyszerű!🤩 Ezután benne is vagy nyereményjátékunkban, ahol megnyerheted az 1 db 30.000 Ft értékű Dutch Home vásárlási utalványt

❗A játék időtartama: 2022.04.29 és 2022.05.05.❗

Sorsolás időpontja: 2022.05.05.

Játékszabályzat*:

Az adott Posztban Szervező további részvételi feltételeket is meghatározhat.

1.3 A Játékra irányadó és kötelezően alkalmazandó a Rajongói oldalon közzétett, a Rajongói oldal használatára vonatkozó Felhasználási Feltételek és Házirend is, így különösen, de nem kizárólag a felhasználói tartalmakra vonatkozó általános tilalmak és előírások.

1.4 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár az 1.10 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki

· a Szervező által közzétett Posztban meghirdetett feladato(ka)t az ott leírtak szerint teljesíti, továbbá

· hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott adatait (teljes név, Facebook ID) majd később – nyertesség esetén – szükséges adatait (lakcím, telefonszám, e-mail cím)– az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és

· a részvétellel a jelen szabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt elfogadja

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

1.5 A Játék időtartama alatt a Játékos kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik).

1.6 Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja az adott Játékból.

1.7 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárnak.

1.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

1.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost az adott Játékból kizárhatja.

1.10 A Játékból ki van zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685. § (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

1.11 Az adott Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Adatfeldolgozó okoztak.

1.12 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket, képeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más forrásból letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét, védjegyeihez fűződő vagy bármely más jogát sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői, illetve egyéb jogát, (x) jogsértőek, (xi) vagy a Szervező egyéb okokból szabálytalannak minősít. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból kizárja.

2. Játék időtartama

2.1 A játék2022.04.29 és 2022.05.05. közt tart.

3. Nyertesek meghatározása

3.1 A Játék időtartama alatt a helyes megfejtést beküldők között a Szervező a véletlenszerűség elvének eleget téve, gépi sorsolással sorsol ki 1 darab nyertest 2022.05.05-én. A Szervező az ajándék nyertesét a poszt alatti hozzászóláson keresztül értesíti.

4. Nyeremények, Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

4.1 A Játék nyereménye: 1db Dutch Home Lakberendezési Stúdió vásárlási utalvány, mely a véletlenszerűség elvének eleget tevő, gépi sorsolással kerül kisorsolásra.

4.1 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék időtartama alatt – a Játékosok Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

4.2 A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult.

3.1 Szervező a Nyeremények nyerteseit legkésőbb a nyertes meghatározását követő 5 munkanapon belül értesíti Facebook posztban a Rajongói oldalon (a nyertes teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (”Értesítés”). A nyertes Játékos a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, e-mail cím) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerülhet, és a Szervező a nyereményre tartaléknyertest jelölhet ki.

3.2 A Nyereményeket a Szervező postai úton vagy futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címre. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a postáról szóló 2012. évi CLIX. törvényben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, illetve Adatfeldolgozó terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

3.3 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Adatfeldolgozó semmilyen felelősség nem terheli.

3.4 A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó postai költséget a Szervező viseli.

5. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, a Játékban való részvétellel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

5.1.1. Szervező mint adatkezelő és Adatfeldolgozó mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím, Facebook ID, lakcím, telefonszám) kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;

5.1.2. nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott Játékkal kapcsolatosan a Rajongói oldalon nyilvánosságra hozza;

5.1.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a DUTCH HOME KFT.. mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását DUTCH HOME KFT. végzi.

Adatkezelési nyilvántartási szám igénylése folyamatban.

4.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címen: info@dutchhome.hu. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

4.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy az adott Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

6. Vegyes rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2 Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől vagy Adatfeldolgozótól nem követelheti.

5.3 Szervező, illetve Adatfeldolgozó kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, Rajongói oldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Rajongói oldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és Adatfeldolgozó semminemű felelősséget nem vállal.

5.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játékok szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5.5 Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve Adatfeldolgozó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.6. Szervező, illetve Adatfeldolgozó kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

5.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Rajongói oldalon.

DUTCH HOME KFT.
1082 Budapest, Corvin sétány 4/B. 9.emelet 908.
Adószám: 29163450-2-42
Szervező